Bảo Trợ và Chứng Nhận

Được bảo trợ bởi chính phủ Phần Lan và các cơ quan liên quan

Được công nhận bởi FINLANDWAY® và các tổ chức giáo dục uy tín tại Phần Lan và quốc tế

+84 28 2253 7003