Phương pháp học

Phương pháp giáo dục Phần Lan thông qua việc tạo lập thói quen, khơi gợi trí tưởng tượng và ham thích khám phá, trải nghiệm giúp trẻ hoàn thiện nhân cách và phát triển tư duy toàn diện.
circle image
Play-based
Trải nghiệm học qua các hoạt động vui chơi giúp trẻ tối đa hóa khả năng sáng tạo, tìm tòi
circle image
Phenomenon-based
Học tổng hòa qua các hiện tượng tự nhiên với các kiến thức được lồng ghép và có định hướng
circle image
Participatory
Tham gia xử lý tình huống giả định giúp trẻ rèn luyện khả năng tư duy, phản xạ nhanh nhạy